Kallelse till årsmöte 20/2 kl. 19
 • Kallelse till årsmöte för föreningen StockBowl BS 20200220
  Torsdagen den 20/2 2020 är det dags för det första årsmötet för föreningen StockBowl BS. Anledningen till bildandet av den nya föreningen var att SVEROK inte längre kunde bistå med bankkonto. StockBowl BS övertog också i enlighet med föreningen StockBowl:s stadgar föreningens tillgångar.
  När: 2020-02-20, kl 19. Ordinarie spel avbryts under mötet
  Var: Alphaspel

  Motioner kan skickas till d.tavast@me.com
  Tänk på att motioner ska innehålla konkreta förslag för att kunna tas upp på mötet. Motioner i stilen ”Vi borde göra något åt detta” eller ”Det skulle vara kul om X hände” kommer inte godkännas.


  Preliminär dagordning
  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behörighet
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av mötesordförande, samt val av ordförande för punkt 10 Ansvarsfrihet (som ej ska vara medlem av styrelsen 2019)
  5. Val av mötessekreterare
  6. Val av två personer att justera protokollet
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  8. Ekonomisk berättelse för förra året
  9. Revisorernas berättelse för förra året
  10. Beslut om Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
  11. Diskussion och beslut gällande avstängning av en av våra medlemmar
  12. Inkomna motioner
  13. Årets verksamhetsplan
  14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  15. Val av årets styrelse
  16. Val av årets revisor
  17. Val av årets valberedare
  18. Mötets avslutande

  Med vänlig hälsning,
  /Styrelsen